Navigácia

O škole

Profil školy

Vážení rodičia, pedagógovia, priatelia,

 

 

     dovoľte , aby sme Vás oboznámili s našou školou, ktorá má 180 - ročnú históriu starostlivosti o sluchovo postihnutých. Za celé toto obdobie sa pri výchove a vzdelávaní sluchovo postihnutých vystriedalo veľa vynikajúcich učiteľov – surdopédov a vychovávateľov.

     Od 1. septembra 2009 skola nesie názov

Spojená škola internátna, Hrdličkova 17, Bratislava

 

organizačné zložky školy:

Základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím Gejzu Slaninku internátna
Špeciálna základná škola pre žiakov so sluchovým postihnutím internátna
Základná škola pre žiakov s narušenou komunikačnou schopnosťou internátna
Špeciálna materská škola pre deti so sluchovým postihnutím internátna

 

súčasti školy:

Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva
Školský klub detí
Školský internát
Školská jedáleň

  

     Kolektív pedagogických zamestnancov: učiteľov, logopédov, vychovávateľov, pedagogických asistentov a odborných zamestnancov: špeciálnych pedagógov, psychológov, poskytuje všetkým deťom materskej školy, žiakom základnej školy a špeciálnej základnej školy

- so sluchovým postihnutím

- so sluchovým  a viacnásobným postihnutím

- s narušenou komunikačnou schopnosťou

vysokokvalifikovanú, komplexnú výchovno-vzdelávaciu starostlivosť, poradenské, diagnostické, psychologické a špeciálno-pedagogické služby.

     Triedy materskej školy sú zariadené novým nábytkom, hračkami, didaktickými pomôckami.

     Experimentálne, od roku 1990, v materskej škole úspešne realizujeme  tzv. „obrátenú integráciu“. V súčasnosti v dvoch experimentálnych triedach počujúcich detí sú zaradené deti so sluchovým postihnutím a narušenou komunikačnou schopnosťou.

     Nový projekt, schválený MŠVVaŠ SR nám umožnil v šk.r. 2014/2015 otvoriť triedy 1. ročníka s nižším počtom počujúcich žiakov a žiakov so zdravotným znevýhodnením (bližšie informácie nájdete pod názvom „experimentálne overovanie“).  

     Triedy základnej školy a odborné učebne sú vybavené novými školskými lavicami, modernou technikou, výučbovými programami, didaktickými pomôckami.

     Deti majú možnosť využívať celý rad zariadení, ktoré v škole máme: triedu pre hudobno – pohybovú výchovu, rehabilitačnú miestnosť, počítačové učebne, učebne s interaktívnymi tabuľami, plavecký bazén, dve telocvične, posilňovňu, dopravné ihrisko, tenisové kurty, športové ihriská.

     Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje zdravotná sestra.

 

V našej škole ste vždy vítaní a srdečne Vás pozývame na každoročný Deň otvorených dverí.

 

 riaditeľka školy Mgr. Mária Benová

Novinky

Kontakt

  • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
    Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
  • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1387741