Navigácia

Aktuality

Aktuality (škol. rok 2017/2018)

 

Vážení rodičia!                                  

           Dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za Vašu spoluprácu, pomoc a úsilie ktoré ste vynaložili v uplynulom školskom roku pri plnení náročných úloh nielen pre svoje dieťa, ale bola to aj Vaša ústretovosť voči škole, ktorú si vysoko vážime.

           Poďakovanie patrí aj pedagogickým, odborným  a nepedagogickým  zamestnancom školy, ktorých vysokoodborná a náročná práca si zaslúži obdiv a uznanie.

           Nastávajúci školský rok 2013/2014 bude zaujímavý, pre deti pestrý a v mnohých aktivitách radostný. Čaká nás veľa úloh, náročných pre pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov.  Touto cestou Vás, vážení rodičia, prosím nielen v mene svojom, ale aj v mene všetkých zamestnancov školy, aby sme sa spoločne snažili nájsť taký spôsob spolupráce, ktorý bude prijateľný a užitočný najmä pre Vaše dieťa, Vás a samozrejme pomôže aj škole. Všetkým nám predsa záleží na dobrých výsledkoch. 

Dôležité informácie, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania:

- Deti špeciálnej materskej školy sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu ISCED 0.

- Žiaci všetkých ročníkov základnej školy a špeciálnej základnej školy sa vzdelávajú podľa školského vzdelávacieho programu  ISCED 1, ISCED 2.

S obsahom školských vzdelávacích programov Vás budeme informovať na našej webovej stránke. Ďalšie informácie podľa Vášho záujmu dostanete  u pedagogických zamestnancoch.

 
Vašu pozornosť si dovoľujeme upriamiť na niektoré  informácie týkajúce sa školského  roka  2013/2014.

 

1)    Prosíme Vás aby ste neprítomnosť Vášho dieťaťa nahlásili sociálnej pracovníčke školy a to v deň neprítomnosti do 8.00 hod. ráno na tel. čísle 02/54 77 12 03 alebo 0917 207 516  z dôvodu odhlásenia zo stravy. Oznámenie po 8.00 hod. nebudeme môcť akceptovať a pre Vás vzniknú zbytočné náklady za stravu. Takisto treba dieťa po dobe neprítomnosti, najneskôr v deň nástupu do školy prihlásiť, do 8.00 hod. ráno.

2)   Termíny školských prázdnin sa nachádzajú na oznamovej tabuli vo vestibule školy.

3)   18.12. 2013 o 15.00 pripravujeme tradičný vianočný večierok s kultúrnym programom, ktorého sa zúčastní manželka prezidenta pani Silvia Gašparovičová.

4)   31. januára  2014 sa bude konať plenárna schôdza rodičov. Chceme vyjadriť presvedčenie, že Vaša účasť bude prejavením skutočného záujmu o dianie v škole. Dozviete sa veľa dôležitých informácií. Srdečne Vás všetkých pozývame.

5)   V apríli 2014 bude škola organizátorom 16. ročníka celoslovenskej a 10. ročníka medzinárodnej vedomostnej súťaže v komunikačných zručnostiach, matematike a anglickom jazyku.

6)   V júni 2014 bude škola aj organizátorom 50. ročníka Celoštátnych športových hier sluchovo postihnutých žiakov.

7)   Na webovej stránke školy: www.zsihrdlickovaba.edu.sk  sú tieto dokumenty školy:

 • Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti školy za školský rok 2012/2013 (bude zverejnená do 31.12.2013)
 • Plán práce školy na školský rok 2013/2014 (bude zverejnený do 30.11.2013)
 • Školský poriadok (bude zverejnený do 31.11.2013)

 

Ďakujeme Vám za spoluprácu a pochopenie.
 
                 Mgr.Mária Benová
                 riaditeľka školy
            s kolektívom všetkých zamestnancov

Novinky

Kontakt

 • SPOJENÁ ŠKOLA INTERNÁTNA
  Hrdličkova 17, 833 20 Bratislava, Slovensko
 • 02/54 77 12 03, 0911 471 183

Fotogalérie

Počítadlo

Počet návštev: 1161156